Menu

VOICES IN THE WILDERNESS
Tzadik
2003
2 x CD
USA
TZ-7172-2
Regular Release w/Obi Strip.

 

CD1 Tracks:
01 - Karaim
02 - Kisofim
03 - Meholalot
04 - Lakom
05 - Tekufah
06 - Paran
07 - Khebar
08 - Nevalah
09 - Abidan
10 - Tirzah
11 - Peliyot
12 - Shebuah

 

 

CD 2 Tracks:
01 - Ziphim
02 - Avodah
03 - Rokhev
04 - Tannaim
05 - Acharei Mot
06 - Malkut
07 - Kochot
08 - Jair
09 - Ne'eman
10 - Tahah
11 - Tiferet
12 - Kedem